Få måneder før sin død holdt Profeten Muhammad – under sin sidste valfart til Mekka i år 632 – på Arafat-Sletten sin sidste prædiken (khutba ul-wada) for sin menighed.
Al-Bukhâri, Muslim, al-Tirmidhi og ibn Hanbal bringer varierende uddrag af den. Nedenstående gengivelse stammer fra historikeren IBN ISHÂQs (704-768) Muhammad-biografi (sîra):

“Oh I mennesker! Lyt til mine ord, for jeg ved ikke, om jeg vil mødes med jer igen på dette sted. Oh I mennesker! Jeres blod og jeres ejendom er hellige – indtil I skal møde jeres Herre – ligesom også denne dag og denne måned er hellige.

I vil møde jeres Herre, og Han vil udspørge jer om jeres gerninger – det har jeg kundgjort for jer. Den, der besidder betroet gods, skal levere det tilbage til den, der har betroet ham det. Alle renter er ophævet; men jeres kapital tilhører jer. Behandl ikke andre uretfærdigt – og I vil ikke blive behandlet uretfærdigt. Gud har besluttet, at der ikke skal findes renter, og Abbâs ibn Abd-al-Muttalibs renter er fuldstændig ophævet.

Al blodskyld fra uvidenhedens tid er ophævet. Og den første blodskyld, som jeg ophæver, er Ibn Rabî’a ibn Hârith ibn Abd-al-Muttalibs.

Oh I mennesker! Satan har opgivet håbet om nogensinde igen at blive tilbedt i jeres land; men han vil også være tilfreds, om I stadig følger ham i sådanne gerninger, som I finder bagatelagtige. Så tag jer i agt for ham i jeres tro!

Oh I mennesker! Det er visselig ugudeligt at indføje en skudmåned. Derved bliver hedningene vildledt endnu mere. I et (skud)år erklærer de den (muharram) for verdslig, og i et (normal)år erklærer de den for hellig. For at nå op på det antal måneder, som Gud har gjort hellige, verdsliggør de, hvad Gud har helliggjort (muharram). (9:37)

Tiden har sluttet sit kredsløb og er således nøjagtig som da Gud skabte himlene og jorden. Antallet af måneder er tolv. Deraf er fire hellige – tre på hinanden følgende og radjab mellem djumâd ut-thani og sha’ban.

Oh I mennesker!  I har rettigheder over for jeres kvinder, og de har rettigheder over for jer. Jeres ret består i, at de ikke besudler jeres seng og ikke åbenlyst begår ægteskabsbrud. Hvis de gør det, har Gud tilladt jer at revse dem; men ikke for heftigt. Afholder de sig fra disse handlinger, da underhold dem som det sig hør og bør. Tag jer godt af jeres kvinder, for de er i jeres varetægt! Gud har betroet dem til jer, og Han har tilladt dem for jer. Så forstå mine ord, oh I mennesker! Jeg har meddelt jer dette.

Jeg har efterladt jer noget, så I aldrig mere vil fare vild, hvis I holder jer til det: Guds Bog og Hans profets eksempel. Oh I mennesker! Lyt til mig og forstå mine ord. Vid, at enhver muslim er jeres bror, og at alle muslimer er brødre. Ingen må tage noget fra sin bror, som denne ikke gerne vil give ham. Vær ikke uretfærdige over for jer selv. Oh Gud! Har jeg nu meddelt alt?”

Menneskemængden råbte: “Oh Gud, ja!” Hvorefter Profeten sagde: “Oh Gud, vær Du mit vidne.” Og han sluttede med at recitere følgende åbenbaring:

”I, der tror (mu’min) … På denne dag har Jeg fuldkommengjort jeres livsforståelse (din) for jer og har fuldbyrdet Min nåde over jer. Og Jeg finder velbehag i gudhengivelsen (al-islam) som jeres livsforståelse (din)” (5:3).

Profeten drog herefter tilbage til Medina, hvor han døde nogle få måneder senere.

© Aminah Tønnsen for den danske gengivelse

Kilder:

IBN ISHÂQ:
Mohammed. Das Leben des Propheten. Stuttgart 1982.

derletzteprophet.info: Abschiedspredigt

Islam religion.com: Prophet Muhammad’s Last Sermon

The modern religion.com: Prophet Muhammad’s Last Sermon

Islam.france: Le Dernier Sermon du Prophète