– som der berettes om ham i Koranen

Maria – Jesus’ mor
For ca. 2000 år siden boede der i Palæstina en mand ved navn Imran. Hans hustru var af den ansete Imran-slægt. Hun var en gudfrygtig kvinde, og hun lovede Gud, at det barn, hun ventede, skulle vie sit liv til Ham. Og hun fødte en pige, som hun gav navnet Maria; og hun bad Gud beskytte Maria og hendes efterkommere imod Satan, Den Onde.
Hun tog Maria til templet for at opfylde sit løfte til Gud. Præsterne var imidlertid uenige om, hvorvidt de kunne modtage en pige. Det var nemlig mest almindeligt, at det var drenge, man overlod i deres varetægt. Men præsten Zacharias tog Maria under sin beskyttelse. Hun voksede til og blev en smuk og ærbar kvinde.
Zacharias undrede sig over, at hver gang, han besøgte Maria i hendes kammer, havde hun mad og drikke hos sig. Han spurgte hende, hvor hun dog havde fået denne føde fra, og Maria svarede: “Fra Gud – for Gud giver underhold til hvem, Han vil.”
Således nød Maria Guds specielle årvågenhed, og det viste sig da også senere, at hun var udset til noget ganske særligt: Hun skulle blive mor til en stor profet. Alligevel skulle hun ikke være genstand for tilbedelse, for kun Gud alene er tilbedelse værdig.

Profeten Johannes
Præsten Zacharias var en svagelig, gammel mand. Han og hans hustru var til deres store sorg barnløse; men Zacharias var en gudfrygtig mand, og han troede på Guds almagt. Derfor bad han så inderligt Gud om at måtte få efterkommere.
Da han således stod hensunken i bøn, sagde en engel til ham: “Gud bringer dig gode nyheder om en søn. Hans navn skal være Johannes. Han vil være ædel og ren, og han vil bære vidnesbyrd om Gud og være en profet.”
Zacharias svarede: “Hvordan kan jeg få en søn i min alderdom, og min hustru er gold?” Englen svarede: “Således vil det være! Gud skaber, hvad Han vil.” Zacharias sagde: “Oh min Gud! Giv mig et tegn!” “Dit tegn skal være, at du ikke skal tale til nogen i tre dage – undtagen ved tegn, og du skal lovprise din Herre igen og igen, morgen og aften,” var svaret.
Da Zacharias ville tale til nogle bekendte, opdagede han, at han virkelig var blevet stum, og ved tegn bød han dem lovprise Gud. Først, da der var gået tre dage, kunne han igen tale.
Og ved et Guds mirakel fødtes Johannes. Han var oprigtig, hengiven og kærlig mod sine forældre og aldrig hovmodig eller opsætsig. Han var en gudfrygtig og ydmyg mand, og han var god mod dyr og mennesker. Gud velsignede ham og sagde til ham: “Hold fast ved Mine åbenbaringer, for menneskene omkring dig er blevet ligegyldige og lastefulde.”

Jesus’ fødsel
Imrans datter Maria, som præsten Zacharias havde haft i sin varetægt, var en meget from og ærbar kvinde. Engang viste en Guds engel sig for hende. Maria blev bange; men englen beroligede hende og sagde: “Din Herre har sendt mig for at forkynde for dig, at du snart skal føde en søn!”
Maria sagde: “Hvordan skal jeg kunne føde en søn, når jeg ikke er gift og aldrig har kendt en mand?” Englen svarede: “Gud er almægtig! Han skaber, hvad Han vil. Når Han har bestemt en ting, siger Han blot: “Bliv!” og den er. Du vil føde en søn. Du skal kalde ham Jesus, Marias søn, og han vil blive en stor profet.”
Og ved et Guds mirakel undfangede Maria og trak sig tilbage til et ensomt sted uden for landsbyen, og hun var helt alene, da hun skulle føde. De smertefulde veer var næsten uudholdelige, og hun støttede sig til et palmetræ og ønskede, at hun ikke skulle igennem alt dette. Men Gud hjalp hende og lod en bæk strømme for hendes fødder. Og en stemme råbte til hende: “Ryst palmens stamme, og friske, modne dadler vil falde ned til dig.” Således behøvede Maria hverken tørste eller sulte. Og hun skyllede sit ansigt i bækkens kølige vand. Stemmen fortsatte: “Og på denne dag skal du ikke tale til noget menneske!”
Efter fødslen gik Maria tilbage til sin familie. De spurgte forbløffet: “Hvorfra har du dog fået det barn – du, som er datter af en ærbar kvinde?” Men Maria svarede dem ikke. Hun pegede blot på barnet. “Hvordan kan vi tale til et spædbarn?” spurgte de undrende.
Derpå sagde barnet: “Jeg er Guds tjener! Gud har velsignet mig og gjort mig til profet for Israels folk. Vi skal bede til Gud, og vi skal hjælpe de fattige og give dem af det, vi har. Fred er med mig den dag, jeg blev født, den dag, jeg dør, og dagen, hvorpå jeg skal genopstå til nyt liv.”

Profeten Jesus og hans mission
Da Jesus blev voksen, drog han rundt i landet og prædikede for Israels folk. Han fortalte dem, hvad Gud havde åbenbaret til ham. Han fortalte dem om tidligere profeter og sagde: “Også jeg er en af Guds profeter; og jeg er et menneske ligesom alle andre profeter. Vi har alle prædiket det samme budskab; men nogle iblandt jer er faret vild, og jeg skal fortælle jer om de ting, hvorom I strides. I skal frygte Gud og adlyde mig. I skal ikke tilbede andre end Gud. Det er den lige vej.”
Jesus sagde til menneskene: “Jeg bringer jer tegn fra Gud. Jeg er kommet for at bekræfte loven, som Gud har givet til Moses på Sinai Bjerg, og for at lovliggøre nogle af de ting, som tidligere er blevet jer forbudt.
Og Gud har pålagt mig at fortælle jer om en profet, der engang skal komme. Hans navn skal være Ahmad, Den Lovpriste, og han skal prædike Guds ord for hele menneskeheden.”

Guds mirakler
Der var mange mennesker, der ikke troede på Gud. Det var derfor nødvendigt for Jesus at have nogen til at hjælpe sig, når han drog rundt i landet for at forkynde Guds ord. Og han fandt nogle gudfrygtige mænd, der var villige til at følge ham for på den måde at tjene Gud. De blev kaldt disciple.
Måske tvivlede disciplene ind i mellem på Jesus’ ord, for engang spurgte de ham: “Oh Jesus! Kan Gud sende et dækket bord ned til os fra himlen? Når vi spiser af maden, vil vi være overbevist om, at du taler sandt, for vi vil være vidne til et mirakel.”
Derpå bad Jesus: “Oh Herre! Send et dækket bord ned til os fra himlen, for at vi alle kan spise os mætte!” Gud svarede: “Jeg vil sende et bord ned til jer; men hvis nogen af jer derefter stadig tvivler eller begynder at modarbejde troen, da vil Jeg straffe dem så hårdt, som Jeg aldrig før har straffet nogen.”
Ved Guds hjælp var Jesus i stand til at hjælpe andre mennesker. Han helbredte spedalske, han gjorde blinde seende og opvækkede døde. Han fortalte dem, hvad der var godt at spise, og hvilket forråd, de skulle samle i deres huse. Menneskene var meget taknemmelige herfor. De lyttede til Jesus’ prædikener og takkede Gud.
Engang formede Jesus af ler noget, der lignede en fugl. Han åndede i den, og ved Guds hjælp blev den levende.

Mennesket Jesus
Der er nogle, der påstår, at Jesus er Gud eller Guds søn; men Jesus har aldrig selv sagt noget sådant. Han har tværtimod understreget, at han var et menneske som alle andre og påpeget, at intet kan sammenlignes med Gud. Man kan ikke være både menneske og Gud på samme tid. Jesus blev ved Guds vilje skabt ud af støv – ligesom Adam. Gud sagde blot: “Bliv!” og han var.
Det påstås også, at Jesus er en del af noget, der kaldes “treenighed”, som omfatter “Faderen, Sønnen og Helligånden” (Gud, Jesus og Helligånden); men det er en stor synd at sætte nogen eller noget ved siden af Gud. Intet kan sammenlignes med Gud, Den Almægtige.

Jesus’ død
Der var mange, der troede på Jesus’ ord og bad til Gud, Den Almægtige, som Jesus lærte dem; men der var andre, der var vrede på Jesus og stræbte ham efter livet. Han blev forfulgt ligesom mange andre profeter før ham; men Gud hjalp ham og beskyttede ham, ligesom Han hjalp andre profeter, når de kom i vanskeligheder.
Der er nogle, der siger, at Jesus af sine fjender blev hængt på et kors, hvor han døde for at sone menneskenes synder; men muslimer tror på, at Jesus døde en naturlig død.* Gud tog ham op til Sig, og på Dommedag vil han vidne imod dem, der fornægtede ham. Menneskene skal hver og én personligt stå til ansvar for deres handlinger på Dommedag og kan dén dag hverken påtage sig andres skyld eller gå i forbøn for andre.

* * * * *
Her slutter beretningen om Jesus og hans nærmeste familie, som den er nedskrevet i Koranen i henhold til de åbenbaringer, Profeten Muhammed modtog fra Gud via ærkeenglen Gabriel.

© Aminah Tønnsen, 1993

* Mange mener dog, at Jesus ikke døde, men blot blev ”taget op til Gud” og vil komme igen i forbindelse med Dommedag, hvilket de baserer på de såkaldte hadîth-udsagn.

Litteratur:

BAIG, Naveed:
Jesus bruger troen til at frigøre menneskeheden
religion.dk, den 15. dec. 2012
Fejringen af Jesus og Muhammed har meget til fælles
Kristeligt Dagblad, den 21. dec. 2013

BAIG, Naveed og Kasper Mathiesen:
Lad Jesus vise vejen til forsoning.
Politiken, den 27. marts 2016.

JOHANI, Maneh al-: The truth about Jesus

KARACA, Abdullah: Jesus taler til alle mennesker
Kristeligt Dagblad, den 6. dec. 2015

KHALIDI, Tarif: Un musulman nommé Jésus. Albin Michel 2003.
(Den muslimske Jesus. Mimer 2008)
Islamisk litteratur har adopteret Jesus Kristeligt Dagblad, den 12. Dec. 2008

MALEK, M. A.: Did Jesus Ascend? A Quran’ic View
(den pågældende hjemmeside har flere artikler om spørgsmålet)

MONTANARI, Roberta: Striden om den mirakuløse fødsel Kristeligt Dagblad, den 17. dec. 2004

PHILIPS, Bilal: The true message of Jesus Christ (PDF)

TØNNSEN, Aminah: Jesus var den næstsidste profet
religion.dk, den 13. april 2011