Livet er uden mening, hvis vi ikke lader os vejlede af Guds ord, Koranen. Det er enhver muslims pligt at sætte alt ind på gennem regelmæssige studier at forstå dens mening. Ellers kan man ikke til fulde opfatte rigdommen i Koranens budskab. The Islamic Foundation i Leicester har udgivet en bog af Khurram Murad, Way to the Qur’an (1990), der bl.a. indeholder en vejledning til selvstudie af Koranen for menigmand, som vi her bringer essensen af:

Forsøg at forstå Koranen
Langt de fleste muslimer mestrer ikke arabisk, og selv om Koranen er oversat til mere end 125 forskellige sprog, er der fortsat mange, der ikke er i stand til at læse Koranen på deres eget sprog – enten fordi den ikke er oversat til deres sprog, eller fordi de taler et sprog, der ikke findes som skriftsprog, eller fordi de er analfabeter. Hermed være ikke sagt, at disse mennesker ikke vil få del i Koranens velsignelser, for enhver, der oprigtigt prøver at efterleve Koranens budskab – hvad enten man selv har læst det eller fået det forklaret via en anden person – vil kunne fornemme budskabets rigdom og få del i dets velsignelser.
På den anden side er det ikke meget bevendt blot at forstå selve ordlyden. Mange hørte Koranens budskab fra Profetens egen mund, men kom alligevel på afveje. Millioner af mennesker taler arabisk og forstår Koranen, men alligevel har den ingen indvirkning på deres liv. Og utallige lærde – muslimer såvel som ikke-muslimer – tilbringer hele deres liv med at studere Koranen, men forbliver alligevel uberørte af indholdet, selv om deres viden ikke kan anfægtes.
På trods af disse vanskeligheder er det nødvendigt for alle at studere Koranen og efter bedste evne prøve at forstå dens indhold. Koranen vejleder, påminder, formaner og helbreder. Den er ikke blot en kilde til belønning, et helligt ritual eller et relikvie. Den er en levende bog, der kan forandre menneskene radikalt og lede dem til et nyt liv – til den islamiske livsform.
Selvfølgelig er der fare for, at man misforstår nogle ting, når man er henvist til selvstudie – især hvis man ikke kender sine egne begrænsninger; men tabet er afgjort større, hvis man overhovedet ikke forsøger at forstå indholdet. Koranen opfordrer igen og igen menneskene til at bruge deres evner til grundig eftertanke og ræsonnement:

Mange ånder og mennesker styrer mod Helvede: De har hjerter, men forstår ikke. De har øjne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke. De er (åndssløve) som kvæg – nej endnu mere på vildspor: De er ligegyldige (over for Guds tegn). (7:179)

Vil de dog ikke for alvor forsøge at forstå Koranen – eller er deres hjerter forseglede? (47:24)

Dette er Bogen, Vi har nedsendt, fuld af velsignelser, at de må reflektere over dens tegn og lade sig formane. (38:29)

Koranen er for alle
Koranens budskab er tilgængeligt for enhver, der tager sig det til hjertet og efter bedste evne forsøger at forstå og efterleve det. For at forstå Koranens grundlæggende mening, behøver man hverken være videnskabsmand eller teolog eller have alverdens leksika ved hånden – de allerførste muslimer var købmænd, kameldrivere, fårehyrder og nomader, og mange af dem var analfabeter ligesom Profeten selv:

Vi har gjort Koranen let at forstå og huske. Er der nogen, der vil lade sig formane? (54:17)

Vi har fremsat mange former for lignelser i denne Koran, for at menneskene må lade sig formane. (39:27)

Dette (budskab) er en påmindelse for enhver forstandig, der lytter opmærksomt og er et oprigtigt vidne. (50:37)

Begynd med at læse hele Koranen (el. en oversættelse) igennem for at få et allround indtryk af selve Bogen og dens budskab. Husk, at ingen oversættelse er perfekt. Enhver oversættelse indeholder elementer af oversætterens egen fortolkning – det er uundgåeligt. Der findes ikke nogen ‘autoriseret’ oversættelse af Koranen. Fortsæt endelig med en sådan regelmæssig gennemlæsning af hele Koranen, så du bliver dus med den og hele tiden har de generelle linjer i erindring.
Brug nu Korankommentarer/fortolkninger (tafsir) el. anden litteratur til at fordybe dig i en kortere passage el. bestemte emner, som du føler behov for at studere nærmere. De vil også give dig indblik i f.eks. den historiske el. sociale baggrund for teksten. Koranen selv er sin egen bedste tafsir. Mange begreber gentages flere gange i Koranen, og hver gentagelse viser det i en ny sammenhæng og kaster således nyt lys over begrebets mening. Traditionssamlingerne (hadith) forklarer og uddyber også mange begreber. Men husk, at for at styrke sig i troen og for at forstå det grundlæggende i Koranens budskab, er det ikke nødvendigt at læse komplicerede fortolkninger; men det er vigtigt at fortsætte med regelmæssig gennemlæsning af hele Koranen sideløbende med de mere dybtgående studier.
Skal man forstå en tekst, er det vigtigt hele tiden at stille spørgsmål til den – men spørg ikke om ting, der ligger uden for menneskets formåen el. noget, der ikke har relation til dit eget liv. Måske får du ikke svaret straks. Måske må du have hjælp fra andre, el. måske finder du selv svaret på et senere tidspunkt.

Et levende budskab
Læs hvert enkelt ord i Koranen, som om det var blevet åbenbaret i dag. Se på Koranen som en levende bog, lige så relevant i dag som for 1400 år siden. Se på hver enkelt passage, som om den er stilet til dig helt personligt el. til det samfund, du lever i. Hver enkelt passage i Koranen – også de helt generelle udsagn – har et helt personligt budskab til dig, hvis du er oprigtigt søgende.
Koranen er en enhed i sig selv, én eneste åbenbaring, ét eneste budskab, én verdensopfattelse. Alle dele stemmer overens med hinanden:

Hvad! Vil de da ikke grundigt reflektere over Koranen? Havde den været fra en anden end Gud, ville de have fundet mange uoverensstemmelser i den. (4:82)

Du må altså prøve at forstå hver enkelt passage som en del af helheden – ellers vil du nemt komme til at misforstå noget. Hver gang du når frem til en konklusion, må du kontrollere, at den passer ind i den generelle sammenhæng, og at den i det væsentlige følger andres fortolkninger. Det er derfor, det er så vigtigt at læse hele Koranen igennem igen og igen, så du aldrig mister overblikket over helheden. Det vil også hjælpe dig til at finde den røde tråd, der går igennem temaerne – selv om det ved første øjekast ser ud som et uoverskueligt sammensurium.
Når du studerer Koranen, så gør det som et helt menneske: Brug både intellekt og følelser. Vær åben og modtagelig for Guds vejledning, og vær parat til at følge den.

Koranens sprog
Koranens vejledning er for alle. Dens sprog kan forstås af menigmand, selv når den kommer ind på videnskabelige el. filosofiske emner.
Koranen gengiver det talte ord – ikke det skrevne. Derfor vil nogle ting forblive uskrevne – ting, som tilhørerne dog ikke havde svært ved at forstå. Grammatisk set er der hyppige skift mellem tiderne – det gør det talte levende for tilhørerne. Vær hele tiden opmærksom på, hvem, der taler til hvem, for også her sker der hyppige skift.
Det arabiske sprog er præcist og kortfattet. Meget ofte er ord og hele sætningsled underforstået, og det er ikke nok at kende et ords bogstavelige mening.
Sproget er den vigtigste nøgle til forståelse af Koranen; men det er også vigtigt at kende Profetens liv og levned for at få det fulde udbytte af Koranen. Det var Profeten, der først hørte ordene. Han omsatte dem i praksis. ”Han handlede som selveste Koranen” har hans hustru Aisha sagt. Således er hans sædvane (sunna) og levnedsbeskrivelse (sira) meget vigtigere til forståelse af Koranen end selv de allerstørste teologiske værker.

© Uddrag og oversættelse Aminah Tønnsen